În Republica Moldova, gestionarea uleiului uzat este reglementat în Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 731 din 26 octombrie 2022, care va intra în vigoare la data de 25 mai 2023.

Regulamentul prevede acțiunile de colectare în vederea limitării poluării aerului, apelor și solurilor și, totodată, minimizarea consecințelor nefaste pentru sănătatea umană.

Conform acestui act normativ, prin uleiuri uzate se înțelege toate uleiurile minerale, lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosinței pentru care au fost destinate inițial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice.

Cei care generează uleiuri uzate au obligația de a garanta colectarea diferențiată a uleiurilor, potrivit cadrului legal. De asemenea, aceștia au obligația de a implementa principiul Responsabilității Extinse a Producătorului (REP), în mod individual sau colectiv, prin aderarea la un sistem colectiv autorizat de către Agenția de Mediu.

Una dintre etapele de implementare a REP este înregistrarea în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor. Cererea de înregistrare în Lista producătorilor se va depune la Agenția de Mediu în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (www.siamd.gov.md), la care se anexează astfel:

În cazul sistemului individual:

– planul de operare;

– informațiile generale privind cantitățile de ulei estimate care urmează a fi plasate pe piață.

În cazul sistemului colectiv:

– dovada unui sistem colectiv, care include extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutul sistemului colectiv creat și lista fondatorilor;

– setul de documente pentru obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor;

– planul de operare a sistemului individual și colectiv.

În cazul producătorilor membri ai sistemului colectiv:

– certificatul calității de membru al unui sistem colectiv,

– informațiile generale privind cantitățile de ulei estimate care urmează a fi plasate pe piață.

În același timp, consumatorii casnici care deţin în gospodărie uleiuri uzate au obligația de a preda gratuit uleiul uzat deținut în locuință doar firmelor autorizate și specializate pentru astfel de activități.

Punctele de colectare a uleiurilor uzate create de sistemele individuale și/sau colective pe teritoriul locațiilor disponibile pentru schimbarea uleiurilor uzate precum benzinăriile, centrele de deservire auto, centrele de gestionarea deșeurilor periculoase, vor fi echipate în mod obligatoriu cu recipiente speciale pentru colectare, etichetate cu marcajul „Uleiuri uzate” cu dimensiuni de cel puțin 10 x 20 cm.

Conform prevederilor art. 52 din Legea 209/2016 privind deșeurile, se interzice deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, în apele subterane şi în sistemele de canalizare sau evacuarea pe sol. De asemenea, se interzice depozitarea necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea necontrolată a reziduurilor rezultate și incinerarea acestora. Nerespectarea prevederilor legale atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală, conform legii.

Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate poate fi consultat accesând linkul: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134207&lang=ro

sursa